Αγορά

Αγορά

O OTE εστιάζει στη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών του καθώς και στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, που αποτελούν βασικά εργαλεία στις δραστηριότητες και στην καθημερινή ζωή των πελατών του. Η ποιότητα, η διαφάνεια, η ευθύνη και η κοινωνική επίγνωση είναι αξίες που βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της εταιρίας.

Οι προτεραιότητες του ΟΤΕ σε σχέση με την Αγορά αφορούν:

 • Στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών μέσω ανταγωνιστικής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης
 • Στην εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού (modem routers, Dslam, etc) τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια, ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης
 • Στην ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) με στόχο την τεχνικά αρτιότερη και ταχύτερη υλοποίηση των νέων ευρυζωνικών δικτύων
 • Στη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, της ανταγωνιστικής αποτελεσματικότητας των δικτύων πωλήσεων και των υπηρεσιακών λειτουργιών εξυπηρέτησης
 • Στη δυναμική προάσπιση και περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και εμπορικής προώθησης καινοτόμων και ασφαλών/αξιόπιστων προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων που συνδυάζουν τεχνολογίες δικτύου και πληροφορικής
Άμεση οικονομική συνεισφορά του ΟΤΕ και των θυγατρικών του

Η ισχυρή παρουσία του ΟΤΕ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω των θυγατρικών του, συμβάλλει, συγχρόνως, στη βελτίωση των αγορών και της οικονομίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη, με την παροχή πρωτοποριακών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Πληρωμές για ΟΤΕ και θυγατρικές  (ποσά σε εκατ. ευρώ) 2009* 2010
Μισθοί και επιδόματα (Bonus) 1.244,2 1.167,1
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες 382,4 238,9
Χρεώσεις από διεθνείς παρόχους 184,0 190,3
Χρεώσεις από εγχώριους παρόχους 516,3 414,6
Κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 475,1 447,3
Αμοιβές & προμήθειες σε τρίτους 1.190,4 1.144,8
Επιστροφές μετόχων 410,9 39,6

* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (Παραπομπή: Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε της 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, Σημείωση 32)

Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Το 2010, υπήρξε μια δύσκολη οικονομικά χρονιά για την Ελλάδα, αλλά και για τις διεθνείς οικονομίες, γενικότερα. Ο ΟΤΕ, έχοντας πάντα ως στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας, επικεντρώθηκε κυρίως:

 • στην ικανοποίηση των πελατών
 • στην αναβάθμιση των υποδομών
 • στον έλεγχο του κόστους
 • στη βελτιστοποίηση του εταιρικού οφέλους
 • στην ανάπτυξη και κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • στη δίκαιη αντιμετώπιση από τους ρυθμιστικούς φορείς

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage

Τα παραπάνω θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και το οικολογικό αποτύπωμα, καλύπτουν και τα βασικά ερωτήματα των Ενδιαφερομένων Μερών του ΟΤΕ.