Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression Fun_Fact is undefined on line 27, column 38 in 20157#20197#1068903.
1<div class="channel-full-story-container web-content"> 
2	<div class="channel-full-story"> 
3 
4		<div class="channel-logo-wrapper"></div> 
5 
6		<div class="channel-content"> 
7			 
8			<div class="top-row"> 
9				 
10				<#if Video.getData() != ''> 
11				 
12  				<video id="main-image" width="740" height="420" poster="${Video_Poster.getData()}" controls="controls" preload="none"> 
13  					<source src="${Video.getData()}" type="video/mp4"> 
14  				</video> 
15				 
16				<#else> 
17				 
18				  <img alt="Video Poster" style="max-width:740px !important;" src="${Video_Poster.getData()}" /> 
19				 
20				</#if> 
21					 
22			</div>  
23 
24			<div class="bot-row">  
25				<h3>${Title.getData()}</h3>  
26        <p>${HTML2655.getData()}</p> 
27				<#if Fun_Fact.getData() != ''> 
28					<img class="fun-fact-img" src="/portal/OTETV-theme/images/fun-fact.png"> 
29					<div class="fun-fact-desc">${Fun_Fact.getData()}</div> 
30				</#if> 
31			</div>  
32 
33		</div>  
34	</div>  
35</div>